top of page
banner.jpg

鄺樹強醫生

心臟科

香港大學內外全科醫學士
愛爾蘭皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
愛爾蘭皇家內科醫學院榮授院士

羅君健醫生

心臟科

香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
英國格拉斯哥皇家內科醫學院榮授院士

梁維峰醫生

心臟科

香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)

王思齊醫生

心臟科

英國倫敦大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國倫敦大學醫學博士
英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士

bottom of page