top of page

鄭建明醫生

神經外科

香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)

梁昌倫醫生

神經外科

香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)

簡耀庭醫生

神經外科

香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
美國外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (外科)

bottom of page